حکایت دو
بازرگان

روزی دو بازرگان به حساب معامله هایشان می
رسیدند. در پایان، یکی از آن دو به دیگری گفت: طبق حسابی که کردیم من یک دینار به
تو بدهکار هستم.

بازرگان دیگر گفت: اشتباه می کنی! تو یک و نیم
دینار به من بدهکار هستی.

آن دو بر سر نیم دینار با هم اختلاف پیدا
کردند و تا ظهر برای حل آن با هم حرف زدند اما باز هم اختلاف، سر جایش
ماند.

سر انجام بازرگان اولی خسته شد و گفت : بسیار
خوب! تو درست می گویی! یک روز وقت ما به خاطر نیم دینار به هدر رفت. سپس یک و نیم
دینار به بازرگان دوم داد. بازرگان دوم پول را گرفت و به سمت خانه اش به راه
افتاد.

شاگرد بازرگان اولی پشت سر بازرگان دوم دوید و
خودش را به او رساند و گفت: آقا، انعام من چی شد؟

بازرگان ده دینار به شاگرد همکارش انعام داد.
وقتی شاگرد برگشت بازرگان اولی به او گفت : مگر تو دیوانه ای پسر؟! کسی که به خاطر
نیم دینار ، یک روز وقت خودش و مرا به هدر داد، چگونه به تو انعام می
دهد؟!

شاگرد ده دینار انعام بازرگان دومی را به
اربابش نشان داد.

آن مرد خیلی تعجب کرد و در پی همکارش دوید و
وقتی به او رسید با حیرت از او پرسید: آخر تو که به خاطر نیم دینار این همه بحث و
سر و صدا کردی، چگونه به شاگرد من انعام دادی؟!

بازرگان دومی پاسخ داد: تعجب نکن دوست من، اگر
کسی در وقت معامله نیم دینار زیان کند در واقع به اندازه نیمی از عمرش زیان کرده
است. چون شرط تجارت و بازرگانی حکم می کند که هیچ مبلغی را نباید نادیده گرفت و همه
چیز را باید به حساب آورد، اما اگر کسی در موقع بخشش و کمک به دیگران گرفتار بی
انصافی و مال پرستی شود و از کمک کردن خود داری کند، نشان داده که پست فطرت و خسیس
است. پس من نه می خواهم به اندازه نیمی از عمرم زیان کنم و نه حاضرم پست فطرت و
خسیس باشم!

جوامع
الحکایات عوفی

/ 0 نظر / 78 بازدید