حکایت سقف
خانه

شخصی خانه ای به کرایه گرفته بود. چوب های
سقف آن بسیار صدا می کرد. صاحب خانه را خبر دادند تا مگر مرمتش کنند. او پاسخ گفت:
چوب های سقف ذکر خداوند می کنند. گفت: نیک است اما می ترسم که این ذکر به سجود
بینجامد

/ 0 نظر / 20 بازدید